Π2.1 & Π3.1 Completion

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα παραδοτέα:

  • Π.2.1: Απαιτήσεις συστήματος και δεδομένων &
  • Π.3.1: Αρχιτεκτονική Συστήματος και δομή συστήματος διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων